Kallelse till Karsjö byalags årsmöte

Kallelse till Karsjö byalags årsmöte för verksamhetsåret 2022 

Styrelsen för Karsjö Byalag kallar till årsmöte lördagen den 25 mars
klockan 14.00. Mötet hålls på ”Kolonin”, Linvägen 10. 

Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesfunktionärer

a, val av mötesordförande 

b, val av mötessekreterare

c, val av två protokolljusterare

3. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst.

4. Fastställande av dagordning och röstlängd.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport.

6. Revisionsberättelse.

7. Stadgeenliga val.

a, val av styrelse 

b, revisorer och ersättare.

c, valberedning

8. Arbetsgrupper. Styrelsen föreslår att ett antal grupper bildas där vilken medlem som helst kan anmäla sitt intresse av att hjälpa till. Man anmäler sig för ett år i taget med start frånn årsmötet.

Styrelsens tanke är att arbetsgrupperna är ett sätt att bredda verksamheten, samt att fördjupa gemenskapen inom byalaget.

De tänkta grupperna är: Badstranden, Vandringsleden, Festkommittén, Marknadsgruppen och Karsjöbladet. Närmare information kommer att ges på årsmötet.

9. Övrig information.

10. Övriga frågor

11. Mötets avslutande.

Verksamhetsberättelse för 2022 hittar ni här